Abil Ganteng

Bârakallâhu laka wa bâraka 'alaika wa jama'a bainakumâ fî khairin. ---------- Semoga Allah berikan Berkahnya untuk Rumah tangga ananda, dan langgeng hanya maut yg memisahkan